Gurdwara PMKC – Sacramento, CA
Samagam – Gurbani, Akatha Katha, Simran Abhias – Jan 27, 28, 29

Click to see larger version.

PMKC samagam Jan 2012